Tin mới nhất - Trang 4

Tin mới nhất

Góc giữa hai mặt phẳng

 04:03 05/03/2016

Góc giữa hai mặt phẳng trong không gian. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng trong không gian.

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

 15:49 04/03/2016

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

Định lý ba đường vuông góc

 18:01 03/03/2016

Định lý ba đường vuông góc. Ứng dụng của định lý ba đường vuông góc để chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

 16:24 03/03/2016

Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Điều kiện cần và đủ để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian

 17:10 02/03/2016

Dùng tích vô hướng hai vector chỉ phương để tính góc giữa hai đường thẳng.

Hai đường thẳng vuông góc

 20:39 01/03/2016

Hai đường thẳng vuông góc trong không gian. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian bằng tích vô hướng hai vector.

Vector chỉ phương của đường thẳng

 20:09 01/03/2016

Vector chỉ phương của đường thẳng.

Tích vô hướng của hai vector. Ứng dụng.

 19:09 01/03/2016

Tích vô hướng của hai vector. Ứng dụng tích có hướng của hai vector tính độ lớn của vector. Ứng dụng tích vô hướng của hai vector chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Góc giữa hai vector, góc giữa hai đường thẳng trong không gian

 16:58 01/03/2016

Góc giữa hai vector trong không gian. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian.

Sự đồng phẳng

 15:30 01/03/2016

Sự đồng phẳng của các vector. Định nghĩa các vector đồng phẳng.

Sự biểu diễn của một vector

 20:47 28/02/2016

Sự biểu diễn của một vector. Quy tắc tam giác, quy tắc ba điểm. Quy tắc hình bình hành. Quy tắc hình hộp.

Phép cộng, trừ các vector

 20:17 28/02/2016

Các phép toán trên vector. Phép cộng, trừ vector.

Vector trong không gian: độ dài của vector, hai vector bằng nhau

 18:55 28/02/2016

Vector trong không gian: độ dài của vector, hai vector bằng nhau

Vector trong không gian: điểm đầu và điểm cuối

 17:59 28/02/2016

Vector trong không gian: điểm đầu và điểm cuối

Định lý Thales trong không gian

 17:30 25/02/2016

Định lý thales trong không gian. Định lý đảo của định lý Thales trong không gian. Ứng dụng của định lý Thales trong không gian.

Bài toán thiết diện: song song với một mặt.

 17:07 25/02/2016

Xác định thiết diện song song với một mặt phẳng trong không gian.

Hai mặt phẳng song song

 16:35 25/02/2016

Hai mặt phẳng song song. Cách chứng minh hai mặt phẳng song song.

Bài toán thiết diện: song song với một đường.

 15:54 25/02/2016

Bài toán xác định thiết diện song song với đường thẳng.

Đường thẳng song song với mặt phẳng

 14:59 25/02/2016

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Hai đường thẳng song song

 14:21 25/02/2016

Hai đường thẳng song song trong không gian