Phương trình tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng

 •   25/08/2016 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 104038
 •   Phản hồi: 3

Viết phương trình tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng ...

Xem chi tiết

Phương trình tiếp tuyến song song với một đường thẳng

 •   25/08/2016 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 238631
 •   Phản hồi: 9

Viết phương trình tiếp tuyến song song với một đường thẳng cho trước. ...

Xem chi tiết

Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị

 •   21/06/2016 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 8481
 •   Phản hồi: 0

Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị. ...

Xem chi tiết

Tìm giá trị tham số $m$ để hàm số đồng biến / nghịch biến trên một khoảng cho trước

 •   19/06/2016 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 157939
 •   Phản hồi: 2

Tìm giá trị tham số $m$ để hàm số đồng biến / nghịch biến trên một khoảng cho trước ...

Xem chi tiết

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị hàm bậc ba

 •   19/02/2016 05:47:00 PM
 •   Đã xem: 90311
 •   Phản hồi: 0

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc ba. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. ...

Xem chi tiết

Đồ thị hàm số: Hàm chứa trị tuyệt đối

 •   19/02/2016 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 65755
 •   Phản hồi: 2

Đồ thị hàm số chứa trị tuyệt đối. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số chứa chị tuyệt đối. Công thức phát trị tuyệt đối. ...

Xem chi tiết

Đồ thị hàm số: Hàm nhất biến

 •   19/02/2016 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 50631
 •   Phản hồi: 4

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm nhất biến. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất. ...

Xem chi tiết

Đồ thị hàm số: Hàm trùng phương

 •   18/02/2016 06:09:00 PM
 •   Đã xem: 12905
 •   Phản hồi: 0

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm trùng phương. Hàm trùng phương. ...

Xem chi tiết

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

 •   17/02/2016 06:44:00 PM
 •   Đã xem: 22004
 •   Phản hồi: 0

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng. Phân biệt cực đại với giá trị lớn nhất, cực tiểu với giá trị nhỏ nhất. ...

Xem chi tiết

Định $m$ để cực trị thoả điều kiện cho trước

 •   16/02/2016 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 4398
 •   Phản hồi: 0

Bài toán định tham số $m$ để hàm số có cực trị thoả điều kiện cho trước. ...

Xem chi tiết

Đồ thị hàm số: Hàm bậc ba

 •   16/02/2016 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 17892
 •   Phản hồi: 0

Đồ thị hàm số. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Hàm số bậc ba. ...

Xem chi tiết

Tìm $m$ để hàm số có cực trị

 •   16/02/2016 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 11744
 •   Phản hồi: 2

Bài toán cực trị có chứa tham số. Các dạng toán cực trị có tham số. ...

Xem chi tiết

Cực trị

 •   14/02/2016 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 2761
 •   Phản hồi: 0

Cực trị của hàm số. Điều kiện để hàm số có cực trị. Điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm cho trước. ...

Xem chi tiết

Hàm số đơn điệu

 •   13/02/2016 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 3092
 •   Phản hồi: 0

Hàm số đơn điệu. Hàm số tăng/đồng biến. Hàm số giảm/nghịch biến. Điều kiện để hàm số đồng biến/nghịch biến. ...

Xem chi tiết

Phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm

 •   13/02/2016 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 123104
 •   Phản hồi: 2

Phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm. ...

Xem chi tiết

Điều kiện tiếp xúc của hai đồ thị

 •   13/02/2016 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 87342
 •   Phản hồi: 5

Đồ thị tiếp xúc của hai đồ thị hàm số. ...

Xem chi tiết

Phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc

 •   13/02/2016 01:17:00 AM
 •   Đã xem: 73741
 •   Phản hồi: 0

Viết phương trình tiếp tuyến khi biết trước hệ số góc. Viết phương trình tiếp tuyến song song với một đường thẳng cho trước. Viết phương trình tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng cho trước. ...

Xem chi tiết

Phương trình tiếp tuyến tại một điểm

 •   12/02/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 6250
 •   Phản hồi: 0

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm. ...

Xem chi tiết

Đạo hàm

 •   12/02/2016 08:07:00 PM
 •   Đã xem: 2415
 •   Phản hồi: 0

Định nghia đạo hàm hàm. Đạo hàm của một số hàm số cơ bản. ...

Xem chi tiết