Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

http://cunghoctoan.com


Giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng

Giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng. Cách xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Để xác định giao điểm giữa đường thẳng $d$ và mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ ta tiến hành $2$ bước.
 
 
Bước 1. Chọn mặt phẳng $\left( \beta  \right)$ chứa $d$ và cắt $\left( \alpha  \right)$ theo giao tuyến $\Delta$.

Bước 2. Trong mặt phẳng $\left( \beta  \right)$ gọi $M = d \cap \Delta .$ Khi đó $M$ là giao điểm của $d$ và $\left( \alpha  \right)$.

Thật vậy, $$\left. \begin{gathered}
  M \in d \hfill \\
  M \in \Delta  \subset \left( \alpha  \right) \hfill \\
\end{gathered}  \right\} \Rightarrow M = d \cap \left( \alpha  \right).$$
 
Bài tập 

(nhiều bài tập hơn khi đăng ký học tại Trung tâm Cùng học toán)

 

 

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán