Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

http://cunghoctoan.com


Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song trong không gian

Mệnh đề: Nếu hai đường thẳng $d_1$ và $d_2$ cùng song song với đường thẳng $\Delta$ thì ${d_1}\parallel {d_2}$.

Ví dụ. Cho hình chóp $S.ABCD$  có đáy $ABCD$  là hình thang, $AB\parallel CD.$  Gọi $E, F$ lần lượt là trung điểm của $SC, SD$  Chứng minh $EF \parallel AB$.
 
Giải.  
Theo giả thiết ta có $EF$  là đường trung bình của tam giác $SCD$.
$$ \Rightarrow EF\parallel CD.$$Mặt khác theo đề bài ta có $AB\parallel CD.$
 Suy ra $EF \parallel AB$.


 
Bài tập 

(nhiều bài tập hơn khi đăng ký học tại Trung tâm Cùng học toán)

 

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán