Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

https://cunghoctoan.com:443


Công thức lượng giác

Công thức cộng. Công thức nhân. Công thức biến đổi tổng thành tích. Công thức biến đổi tích thành tổng. Công thức nhân đôi. Công thức nhân ba.
Công thức cộng.

$$\begin{gathered}
  \left( a \right)\,\,\,\,\,\,\sin \left( {a + b} \right) = \sin a\cos b + \cos a\sin b \hfill \\
  \left( b \right)\,\,\,\,\,\,\sin \left( {a - b} \right) = \sin a\cos b - \cos a\sin b \hfill \\
  \left( c \right)\,\,\,\,\,\,\cos \left( {a + b} \right) = \cos a\cos b - \sin a\sin b \hfill \\
  \left( d \right)\,\,\,\,\,\,\cos \left( {a - b} \right) = \cos a\cos b + \sin a\sin b \hfill \\
  \left( e \right)\,\,\,\,\,\,\tan \left( {a + b} \right) = \frac{{\tan a + \tan b}}{{1 - \tan a\tan b}} \hfill \\
  \left( f \right)\,\,\,\,\,\,\tan \left( {a - b} \right) = \frac{{\tan a - \tan b}}{{1 + \tan a\tan b}} \hfill \\
\end{gathered} $$

Công thức biến đổi tích thành tổng


$$\eqalign{
  & \left( g \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\sin a\sin b = \frac{1}{2}\left[ {\cos \left( {a - b} \right) - \cos \left( {a + b} \right)} \right]  \cr
  & \left( h \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cos a\cos b = \frac{1}{2}\left[ {\cos \left( {a - b} \right) + \cos \left( {a + b} \right)} \right]  \cr
  & \left( i \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\sin a\cos b = \frac{1}{2}\left[ {\sin \left( {a - b} \right) + \sin \left( {a + b} \right)} \right] \cr} $$


Công thức nhân đôi
 

$$\eqalign{
  & \left( j \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\sin 2a\,\, = 2\sin a\cos a  \cr
  & \left( k \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cos 2a\,\,\, = {\cos ^2}a - {\sin ^2}a  \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 2{\cos ^2}a - 1  \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 1 - 2{\sin ^2}a  \cr
  & \left( l \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\tan 2a = \frac{{\tan 2a}}{{1 - {{\tan }^2}a}} \cr} $$
 

Công thức biến đổi tổng thành tích

$$\begin{gathered}
  \left( m \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\sin x + \sin y = 2\sin \frac{{x + y}}{2}\cos \frac{{x - y}}{2} \hfill \\
  \left( n \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\sin x - \sin y = 2\cos \frac{{x + y}}{2}\sin \frac{{x - y}}{2} \hfill \\
  \left( o \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cos x + \cos y = 2\cos \frac{{x + y}}{2}\cos \frac{{x - y}}{2} \hfill \\
  \left( p \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cos x - \cos y =  - 2\sin \frac{{x + y}}{2}\sin \frac{{x - y}}{2} \hfill \\
\end{gathered} $$

Công thức nhân ba

$$\begin{gathered}
  \left( q \right)\;\;\;\;\;\;\;\;\sin 3a = 3\sin a - 4{\sin ^3}a \hfill \\
  \left( r \right)\;\;\;\;\;\;\;\;\cos 3a = 4{\cos ^3}a - 3\cos a \hfill \\
\end{gathered} $$


 
 
Bài tập 

(nhiều bài tập hơn khi đăng ký học tại Trung tâm Cùng học toán)
 

 

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán