Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

http://cunghoctoan.com


Toạ độ của một vector theo toạ độ điểm đầu và điểm cuối

Công thức toạ độ của vector theo toạ độ điểm đầu và điểm cuối. Đội dài của vector AB.
Toạ độ của vector theo điểm đầu và điểm cuối. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A\left( {{x_A};{y_A};{z_A}} \right),B\left( {{x_B};{y_B};{z_B}} \right)$. Khi đó toạ độ của vector $\overrightarrow {AB} $ là $$\overrightarrow {AB}  = \left( {{x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A};{z_B} - {z_A}} \right)$$ Từ đây ta có 

Công thức tính độ dài của vector $\overrightarrow {AB} $ là $$\overrightarrow {AB}  = \sqrt {{{\left( {{x_B} - {x_A}} \right)}^2} + {{\left( {{y_B} - {y_A}} \right)}^2} + {{\left( {{z_B} - {z_A}} \right)}^2}} .$$

Ví dụ 1. Trong không gian  cho tam giác  với $Oxyz$ cho hai điểm $A\left( { - 1;2;3} \right),B\left( {5, - 3,4} \right)$. Khi đó ta có $$\eqalign{
  & \overrightarrow {AB}  = \left( {5 - \left( { - 1} \right); - 3 - 2;4 - 3} \right) = \left( {6; - 5;1} \right),  \cr 
  & AB = \sqrt {{6^2} + {{\left( { - 5} \right)}^2} + {1^2}}  = \sqrt {62} . \cr} $$

Ví dụ 2. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A\left( {1; - 2;3} \right),B\left( {2; - 2;5} \right),C\left( {3; - 1;0} \right)$. Tìm toạ độ điểm $D$ sao cho $ABCD$ là hình bình hành.
Giải. Giả sử $D(x_D,y_D,z_D)$. Ta có $$\overrightarrow {AB}  = \left( {1;0;2} \right),\overrightarrow {DC}  = \left( {3 - {x_D}; - 1 - {y_D};0 - {z_D}} \right)$$ $ABCD$ là hình bình hành khi $$\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered}   1 = 3 - {x_D} \hfill \\   0 =  - 1 - {y_D} \hfill \\   2 = 0 - {z_D} \hfill \\ \end{gathered}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered}   {x_D} = 2 \hfill \\   {y_D} =  - 1 \hfill \\   {z_D} =  - 2 \hfill \\ \end{gathered}  \right. \Rightarrow D\left( {2; - 1; - 2} \right).$$

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán