Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

http://cunghoctoan.com


Tích phân từng phần

Phương pháp tích phân từng phần. Công thức tích phân từng phần.
Công thức tích phân từng phần. Từ công thức tích phân của một tích ta có $$\int\limits_a^b {udv}  = \left. {uv} \right|_a^b - \int\limits_a^b {vdu} $$
Ví dụ. Tính $I = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {x\cos xdx} .$
Giải. Đặt $\left\{ \begin{gathered}
  u = x \hfill \\
  dv = \cos xdx \hfill \\
\end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
  du = dx \hfill \\
  v = \sin x \hfill \\
\end{gathered}  \right.$ Suy ra $$I = \left. {x\sin x} \right|_0^{\frac{\pi }{2}} - \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\sin xdx}  = \frac{\pi }{2} + \left. {\left( {\cos x} \right)} \right|_0^{\frac{\pi }{2}} = \frac{\pi }{2} - 1.$$
 
Bài tập 

(nhiều bài tập hơn khi đăng ký học tại Trung tâm Cùng học toán)

 

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán