Phương trình logarit - Đặt ẩn phụ

 •   11/02/2016 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 6239
 •   Phản hồi: 0

Phương trình logarit. Các phương pháp giải phương trình logarit. Giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ. ...

Xem chi tiết

Phương trình logarit - Đưa về cùng cơ số

 •   11/02/2016 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 4525
 •   Phản hồi: 0

Phương trình logarit. Các phương pháp giải phương trình logarit. Giải phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số. ...

Xem chi tiết

Phương trình mũ - Bất đẳng thức Bernoulli

 •   11/02/2016 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 7864
 •   Phản hồi: 0

Phương trình mũ. Các phương pháp giải phương trình mũ. Giải phương trình mũ bằng Bất đẳng thức Bernoulli. ...

Xem chi tiết

Phương trình mũ - Dùng đặc trưng hàm số

 •   11/02/2016 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 4584
 •   Phản hồi: 0

Phương trình mũ. Các phương pháp giải phương trình mũ. Giải phương trình mũ bằng phương pháp dùng đặc trưng hàm số, khảo sát hàm số. ...

Xem chi tiết

Phương trình mũ - Phương pháp logarit hoá

 •   11/02/2016 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 4845
 •   Phản hồi: 0

Phương trình mũ. Các phương pháp giải phương trình mũ. Giải phương trình mũ bằng phương pháp logarit hoá. ...

Xem chi tiết

Phương trình mũ - Phương pháp ẩn phụ

 •   11/02/2016 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 2233
 •   Phản hồi: 0

Phương trình mũ. Các phương pháp giải phương trình mũ. Giải phương trình mũ bằng phương pháp ẩn phụ. ...

Xem chi tiết

Phương trình mũ - Phương pháp đưa về cùng cơ số

 •   11/02/2016 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 3666
 •   Phản hồi: 0

Phương trình mũ. Các phương pháp giải phương trình mũ. Giải phương trình mũ bằng phương pháp đưa về cùng cơ số. ...

Xem chi tiết

Đạo hàm của hàm mũ và logarit

 •   10/02/2016 12:45:00 PM
 •   Đã xem: 7638
 •   Phản hồi: 0

Công thức đạo hàm của hàm mũ. Công thức đạo hàm của hàm logarti. ...

Xem chi tiết

Hàm số logarit

 •   10/02/2016 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 4898
 •   Phản hồi: 0

Định nghĩa hàm số logarit. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số logarit. ...

Xem chi tiết

Hàm số mũ

 •   10/02/2016 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 4852
 •   Phản hồi: 0

Hàm số mũ. Đồ thị của hàm số mũ. Khảo sát sự biến thiên của hàm số mũ. ...

Xem chi tiết

Công thức đổi cơ số

 •   09/02/2016 05:26:00 PM
 •   Đã xem: 11579
 •   Phản hồi: 0

Đổi cơ số trong logarit. Công thức đổi cơ số trong logarit. ...

Xem chi tiết

Các logarit hay gặp

 •   09/02/2016 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 2100
 •   Phản hồi: 0

Logarit tự nhiên. Logarit Nepe. Logarit cơ số 10. Logarit tự nhiên. ...

Xem chi tiết

Logarit

 •   09/02/2016 03:43:00 PM
 •   Đã xem: 2295
 •   Phản hồi: 0

Định nghĩa logarit. Các công thức logarit ...

Xem chi tiết

Luỹ thừa

 •   08/02/2016 01:22:00 PM
 •   Đã xem: 2278
 •   Phản hồi: 0

Luỹ thừa với số mũ nguyên. Luỹ thừa với số mũ hữu tỷ. Luỹ thừa với số mũ vô tỷ. ...

Xem chi tiết