Hình học không gian

Hình học không gian

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Ví trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường thẳng
Sự xác định của mặt phẳng trong không gian
Bài toán giao tuyến: Đi qua hai điểm
Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Thiết diện
Ứng dụng của giao tuyến để chứng minh thẳng hàng
Ứng dụng của giao tuyến để chứng mình điểm, đường thẳng cố định
Bài toán giao tuyến: dùng quan hệ song song
Hai đường thẳng song song
Đường thẳng song song với mặt phẳng
Bài toán thiết diện: song song với một đường
Hai mặt phẳng song song
Bài toán thiết diện: song song với một mặt
Định lý Thales trong không gian
Vector trong không gian: điểm đầu, điểm cuối
Vector trong không gian: độ dài, hai vector bằng nhau
Các phép toán trên vector
Sự biểu diễn của vector
Sự đồng phẳng
Vector chỉ phương của đường thẳng
Góc giữa hai vector. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian
Tích vô hướng của hai vector. Ứng dụng.
Hai đường thẳng vuông góc
Tính góc giữa hai đường thẳng
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Định lý ba đường vuông góc
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Góc giữa hai mặt phẳng
Hai mặt phẳng vuông góc
Bài toán thiết diện: vuông góc với đường thẳng
Bài toán thiết diện: vuông góc với mặt phẳng
Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng
Đường vuông góc chung
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

 

Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

 •   07/03/2016 12:59:00 AM
 •   Đã xem: 61829
 •   Phản hồi: 0

Định nghĩa đường vuông góc chung, đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau. Cách xác định đoạn vuông góc chung. ...

Xem chi tiết

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

 •   07/03/2016 12:32:00 AM
 •   Đã xem: 3596
 •   Phản hồi: 0

Cách xác định và tính khoảng cách từ điểm đểm mặt phẳng. ...

Xem chi tiết

Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng

 •   06/03/2016 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 4341
 •   Phản hồi: 0

Cách xác định khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng. ...

Xem chi tiết

Bài toán thiết diện: vuông góc với một mặt

 •   06/03/2016 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 7366
 •   Phản hồi: 0

Xác định thiết diện vuông góc với một mặt phẳng cho trước ...

Xem chi tiết

Bài toán thiết diện: vuông góc với một đường

 •   06/03/2016 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 23515
 •   Phản hồi: 0

Xác định thiết diện vuông góc với một đường thẳng cho trước ...

Xem chi tiết

Hai mặt phẳng vuông góc

 •   06/03/2016 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 7154
 •   Phản hồi: 0

Hai mặt phẳng vuông góc. Cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc ...

Xem chi tiết

Góc giữa hai mặt phẳng

 •   05/03/2016 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 18823
 •   Phản hồi: 0

Góc giữa hai mặt phẳng trong không gian. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng trong không gian. ...

Xem chi tiết

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

 •   04/03/2016 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 38493
 •   Phản hồi: 0

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. ...

Xem chi tiết

Định lý ba đường vuông góc

 •   03/03/2016 06:01:00 PM
 •   Đã xem: 65946
 •   Phản hồi: 0

Định lý ba đường vuông góc. Ứng dụng của định lý ba đường vuông góc để chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. ...

Xem chi tiết

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

 •   03/03/2016 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 8600
 •   Phản hồi: 0

Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Điều kiện cần và đủ để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. ...

Xem chi tiết

Tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian

 •   02/03/2016 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 4732
 •   Phản hồi: 0

Dùng tích vô hướng hai vector chỉ phương để tính góc giữa hai đường thẳng. ...

Xem chi tiết

Hai đường thẳng vuông góc

 •   01/03/2016 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 3511
 •   Phản hồi: 1

Hai đường thẳng vuông góc trong không gian. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian bằng tích vô hướng hai vector. ...

Xem chi tiết

Vector chỉ phương của đường thẳng

 •   01/03/2016 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 2385
 •   Phản hồi: 0

Vector chỉ phương của đường thẳng. ...

Xem chi tiết

Tích vô hướng của hai vector. Ứng dụng.

 •   01/03/2016 07:09:00 PM
 •   Đã xem: 3691
 •   Phản hồi: 0

Tích vô hướng của hai vector. Ứng dụng tích có hướng của hai vector tính độ lớn của vector. Ứng dụng tích vô hướng của hai vector chứng minh hai đường thẳng vuông góc. ...

Xem chi tiết

Góc giữa hai vector, góc giữa hai đường thẳng trong không gian

 •   01/03/2016 04:58:00 PM
 •   Đã xem: 46412
 •   Phản hồi: 0

Góc giữa hai vector trong không gian. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian. ...

Xem chi tiết

Sự đồng phẳng

 •   01/03/2016 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 9119
 •   Phản hồi: 1

Sự đồng phẳng của các vector. Định nghĩa các vector đồng phẳng. ...

Xem chi tiết

Sự biểu diễn của một vector

 •   28/02/2016 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 3301
 •   Phản hồi: 0

Sự biểu diễn của một vector. Quy tắc tam giác, quy tắc ba điểm. Quy tắc hình bình hành. Quy tắc hình hộp. ...

Xem chi tiết

Phép cộng, trừ các vector

 •   28/02/2016 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 12888
 •   Phản hồi: 0

Các phép toán trên vector. Phép cộng, trừ vector. ...

Xem chi tiết

Vector trong không gian: độ dài của vector, hai vector bằng nhau

 •   28/02/2016 06:55:00 PM
 •   Đã xem: 6503
 •   Phản hồi: 0

Vector trong không gian: độ dài của vector, hai vector bằng nhau ...

Xem chi tiết