Toạ độ trọng tâm của tam giác trong không gian

 •   27/08/2016 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 71559
 •   Phản hồi: 0

Công thức toạ độ trọng tâm của tam giác trong không gian ...

Xem chi tiết

Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng trong không gian

 •   27/08/2016 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 135591
 •   Phản hồi: 0

Công thức tính toạ độ trung điểm của đoạn thẳng trong không gian. ...

Xem chi tiết

Toạ độ của một vector theo toạ độ điểm đầu và điểm cuối

 •   27/08/2016 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 40141
 •   Phản hồi: 0

Công thức toạ độ của vector theo toạ độ điểm đầu và điểm cuối. Đội dài của vector AB. ...

Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

 •   06/02/2016 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 209444
 •   Phản hồi: 0

Công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Bài toán tính khoảng cách giữa hai đường đẳng chéo nhau. ...

Xem chi tiết

Phương trình đường vuông góc chung

 •   06/02/2016 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 96447
 •   Phản hồi: 0

Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau. Phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau. Cách viết phương trình đường vuông góc chung. ...

Xem chi tiết

Hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng

 •   06/02/2016 02:20:00 AM
 •   Đã xem: 264544
 •   Phản hồi: 8

Hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng trong không gian. Cách tìm hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng trong không gian. ...

Xem chi tiết

Hình chiếu vuông góc của một điểm lên đường thẳng

 •   06/02/2016 01:54:00 AM
 •   Đã xem: 132496
 •   Phản hồi: 1

Hình chiếu vuông góc của một điểm lên đường thẳng trong không gian. Cách tìm hình chiếu của một điểm lên đường thẳng trong không gian. ...

Xem chi tiết

Đối xứng của một điểm qua mặt phẳng

 •   05/02/2016 11:13:00 PM
 •   Đã xem: 181171
 •   Phản hồi: 1

Đối xứng một điểm qua một mặt. Tìm toạ điểm đối xứng của một điểm qua một mặt. ...

Xem chi tiết

Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

 •   05/02/2016 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 205372
 •   Phản hồi: 0

Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng. ...

Xem chi tiết

Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

 •   05/02/2016 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 57320
 •   Phản hồi: 1

Góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Công thức tính góc giữa hai đường thẳng. Hai đường thẳng vuông góc trong không gian. ...

Xem chi tiết

Hai đường thẳng chéo nhau

 •   05/02/2016 07:18:00 PM
 •   Đã xem: 88952
 •   Phản hồi: 0

Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Hai đường thẳng chéo nhau. Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau. Viết phương trình mặt phẳng chứa một đường thẳng và song song với một đường thẳng. ...

Xem chi tiết

Hai đường thẳng song song

 •   05/02/2016 06:38:00 PM
 •   Đã xem: 14376
 •   Phản hồi: 0

Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Hai đường thẳng song song. Chứng minh đường thẳng song. Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song nhau. ...

Xem chi tiết

Hai đường thẳng cắt nhau

 •   05/02/2016 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 90651
 •   Phản hồi: 0

Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Hai đường thẳng cắt nhau. Chứng minh hai đường thẳng cắt nhau. Xác định toạ độ giao điểm của hai đường thẳng. ...

Xem chi tiết

Phương trình đường thẳng trong không gian

 •   05/02/2016 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 5735
 •   Phản hồi: 0

Phương trình tham số của đường thẳng. Phương trình chính tắc của đường thẳng. Các dạng toán viết phương trình đường thẳng. Phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng. Phương trình đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng. Cách chuyển đổi giữa các dạng phương trình đường thẳng. ...

Xem chi tiết

Vector chỉ phương của đường thẳng

 •   05/02/2016 01:01:00 AM
 •   Đã xem: 6586
 •   Phản hồi: 0

Vector chỉ phương của đường thẳng. Cặp vector pháp tuyến của đường thẳng. Tích có hướng và vector chỉ phương của đường thẳng. ...

Xem chi tiết

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

 •   05/02/2016 12:27:00 AM
 •   Đã xem: 24220
 •   Phản hồi: 0

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Công thức tính khoảng cách. ...

Xem chi tiết

Góc giữa hai mặt phẳng

 •   04/02/2016 11:49:00 PM
 •   Đã xem: 42295
 •   Phản hồi: 0

Góc giữa hai mặt phẳng. Góc giữa hai vector pháp tuyến của mặt phẳng. Xác định góc giữa hai vector mặt phẳng bằng toạ độ vector pháp tuyến. Công thức tính góc hợp bởi hai mặt phẳng. ...

Xem chi tiết

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

 •   04/02/2016 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 44046
 •   Phản hồi: 0

Hai mặt phẳng cắt nhau. Hai mặt phẳng song song. Hai mặt phẳng vuông góc. ...

Xem chi tiết

Phương trình mặt phẳng

 •   04/02/2016 07:15:00 PM
 •   Đã xem: 19553
 •   Phản hồi: 0

Phương trình tổng quát của mặt phẳng. Phương trình chính tắc của mặt phẳng. Phương trình đoạn chắn của mặt phẳng. ...

Xem chi tiết