Tin mới nhất

Tin mới nhất

Công thức toạ độ của tích vô hướng hai vector

 11:31 27/08/2016

Công thức toạ độ của tích vô hướng hai vector

Toạ độ trọng tâm của tam giác trong không gian

 10:57 27/08/2016

Công thức toạ độ trọng tâm của tam giác trong không gian

Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng trong không gian

 10:35 27/08/2016

Công thức tính toạ độ trung điểm của đoạn thẳng trong không gian.

Toạ độ của một vector theo toạ độ điểm đầu và điểm cuối

 10:06 27/08/2016

Công thức toạ độ của vector theo toạ độ điểm đầu và điểm cuối. Đội dài của vector AB.

Phương trình tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng

 10:37 25/08/2016

Viết phương trình tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng

Phương trình tiếp tuyến song song với một đường thẳng

 08:45 25/08/2016

Viết phương trình tiếp tuyến song song với một đường thẳng cho trước.

Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị

 15:45 20/06/2016

Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị.

Tìm giá trị tham số $m$ để hàm số đồng biến / nghịch biến trên một khoảng cho trước

 18:59 18/06/2016

Tìm giá trị tham số $m$ để hàm số đồng biến / nghịch biến trên một khoảng cho trước

Các định lý so sánh nghiệm của tam thức bậc hai với số $\alpha$

 05:31 06/06/2016

Các định lý so sánh nghiệm của tam thức bậc hai với số $\alpha$

Bất phương trình bậc hai

 06:03 11/05/2016

Bất phương trình bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai

 10:25 10/05/2016

Dấu của tam thức bậc hai

Định lý Viet

 10:23 08/05/2016

Định lý Viet

Phương trình bậc hai

 05:20 08/05/2016

Phương trình bậc hai. Công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai.

Nhóm Quaternion $Q_8$

 14:22 28/04/2016

Nhóm Quaternion $Q_8$

Vành chia Quaternion

 13:59 28/04/2016

Vành chia Quaternion

Nhóm có cấp nhỏ hơn 7

 13:55 28/04/2016

Nhóm có cấp nhỏ hơn 7

Số phần tử của một trường hữu hạn

 13:49 28/04/2016

Số phần tử của một trường hữu hạn

Mọi nhóm giao hoán cấp 6 đều cyclic

 13:43 28/04/2016

Mọi nhóm giao hoán cấp 6 đều cyclic

Nhóm đối xứng của tam giác đều - symmetry group of the regular triangle

 07:14 25/04/2016

Nhóm đối xứng của tam giác đều. Lý thuyết nhóm.

Nghiệm của phương trình bậc hai

 11:00 21/04/2016

Nghiệm của phương trình bậc hai có hệ số thực. Nghiệm của phương trình bậc hai có hệ số phức.