Hình học không gian

Hình học không gian

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Ví trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường thẳng
Sự xác định của mặt phẳng trong không gian
Bài toán giao tuyến: Đi qua hai điểm
Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Thiết diện
Ứng dụng của giao tuyến để chứng minh thẳng hàng
Ứng dụng của giao tuyến để chứng mình điểm, đường thẳng cố định
Bài toán giao tuyến: dùng quan hệ song song
Hai đường thẳng song song
Đường thẳng song song với mặt phẳng
Bài toán thiết diện: song song với một đường
Hai mặt phẳng song song
Bài toán thiết diện: song song với một mặt
Định lý Thales trong không gian
Vector trong không gian: điểm đầu, điểm cuối
Vector trong không gian: độ dài, hai vector bằng nhau
Các phép toán trên vector
Sự biểu diễn của vector
Sự đồng phẳng
Vector chỉ phương của đường thẳng
Góc giữa hai vector. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian
Tích vô hướng của hai vector. Ứng dụng.
Hai đường thẳng vuông góc
Tính góc giữa hai đường thẳng
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Định lý ba đường vuông góc
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Góc giữa hai mặt phẳng
Hai mặt phẳng vuông góc
Bài toán thiết diện: vuông góc với đường thẳng
Bài toán thiết diện: vuông góc với mặt phẳng
Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng
Đường vuông góc chung
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

 

Định lý Thales trong không gian

 •   25/02/2016 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 22659
 •   Phản hồi: 0

Định lý thales trong không gian. Định lý đảo của định lý Thales trong không gian. Ứng dụng của định lý Thales trong không gian. ...

Xem chi tiết

Bài toán thiết diện: song song với một mặt.

 •   25/02/2016 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 3291
 •   Phản hồi: 0

Xác định thiết diện song song với một mặt phẳng trong không gian. ...

Xem chi tiết

Hai mặt phẳng song song

 •   25/02/2016 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 3355
 •   Phản hồi: 0

Hai mặt phẳng song song. Cách chứng minh hai mặt phẳng song song. ...

Xem chi tiết

Bài toán thiết diện: song song với một đường.

 •   25/02/2016 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 4213
 •   Phản hồi: 0

Bài toán xác định thiết diện song song với đường thẳng. ...

Xem chi tiết

Đường thẳng song song với mặt phẳng

 •   25/02/2016 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 3372
 •   Phản hồi: 0

Đường thẳng song song với mặt phẳng ...

Xem chi tiết

Hai đường thẳng song song

 •   25/02/2016 02:21:00 AM
 •   Đã xem: 1794
 •   Phản hồi: 0

Hai đường thẳng song song trong không gian ...

Xem chi tiết

Xác định giao tuyến: dùng quan hệ song song

 •   24/02/2016 07:24:00 AM
 •   Đã xem: 5564
 •   Phản hồi: 0

Xác định giao tuyến. Dùng quan hệ song song để xác định giao tuyến. ...

Xem chi tiết

Ứng dụng giao tuyến: chứng mình điểm, đường cố định

 •   24/02/2016 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 5321
 •   Phản hồi: 0

Ứng dụng giao tuyến chứng minh điểm cố định. Ứng dụng giao tuyến chứng minh đường cố định. ...

Xem chi tiết

Ứng dụng giao tuyến: chứng mình các điểm thẳng hàng

 •   24/02/2016 05:46:00 AM
 •   Đã xem: 1971
 •   Phản hồi: 0

Ứng dụng giao tuyến chứng minh các điểm thẳng hàng. Ứng dụng giao tuyến chứng minh ba điểm thẳng hàng. ...

Xem chi tiết

Thiết diện

 •   23/02/2016 12:44:00 PM
 •   Đã xem: 2212
 •   Phản hồi: 0

Thiết diện. Cách xác định thiết diện. ...

Xem chi tiết

Giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng

 •   23/02/2016 12:29:00 PM
 •   Đã xem: 3274
 •   Phản hồi: 0

Giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng. Cách xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng. ...

Xem chi tiết

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường thẳng

 •   23/02/2016 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 14234
 •   Phản hồi: 0

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường thẳng trong không gian ...

Xem chi tiết

Bài toán giao tuyến: đi qua hai điểm

 •   23/02/2016 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 1946
 •   Phản hồi: 0

Cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. Xác định giao tuyến đi qua hai điểm. ...

Xem chi tiết

Sự xác định mặt phẳng trong không gian

 •   21/02/2016 12:32:00 PM
 •   Đã xem: 5615
 •   Phản hồi: 0

Các cách xác định một mặt phẳng trong không gian ...

Xem chi tiết

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

 •   21/02/2016 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 2892
 •   Phản hồi: 0

Các quy tắc biễu diễn một hình không gian trong mặt giấy ...

Xem chi tiết

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

 •   20/02/2016 12:54:00 PM
 •   Đã xem: 8049
 •   Phản hồi: 0

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng ...

Xem chi tiết